Speak Chinese

《中级汉语精视精读》(上)中国人的故事

Intensive Audiovisual and Reading Course of Intermediate Chinese (1): Stories of the Chinese

《Zhōngjí hànyǔ jīngshì jīngdú》(shàng):Zhōngguórén de gùshi
平装 附 1MP3-CD、1DVD

18.75 €
有货

《中级汉语精视精读》(下)中国人的故事

Intensive Audiovisual and Reading Course of Intermediate Chinese (2): Stories of the Chinese

《Zhōngjí hànyǔ jīngshì jīngdú》(xià):Zhōngguórén de gùshi
平装 附 1MP3-CD、1DVD

18.75 €
有货