Speak Chinese

家有儿女1 - 汉语视听说教程

Home with Kids 1 - A Multi-skill Chinese Course

Jiā yǒu érnǚ 1 - Hànyǔ shì tīng shuō jiàochéng
平装 附 2DVDs

24.50 €
有货

家有儿女2 - 汉语视听说教程

Home with Kids 2 - A Multi-skill Chinese Course

Jiā yǒu érnǚ 2 - Hànyǔ shì tīng shuō jiàochéng
平装 附 2DVDs

24.50 €
有货

家有儿女3 - 汉语视听说教程

Home with Kids 3 - A Multi-skill Chinese Course

Jiā yǒu érnǚ 3 - Hànyǔ shì tīng shuō jiàochéng
平装 附 3DVDs

24.50 €
有货