Speak Chinese

《中级汉语精视精读》(上)中国人的故事

Intensive Audiovisual and Reading Course of Intermediate Chinese (1): Stories of the Chinese

《Zhōngjí hànyǔ jīngshì jīngdú》(shàng):Zhōngguórén de gùshi
Paperback incl. 1 MP3-CD, 1 DVD

18.75 €
In stock

《中级汉语精视精读》(下)中国人的故事

Intensive Audiovisual and Reading Course of Intermediate Chinese (2): Stories of the Chinese

《Zhōngjí hànyǔ jīngshì jīngdú》(xià):Zhōngguórén de gùshi
Paperback incl. 1 MP3-CD, 1 DVD

18.75 €
In stock