Speak Chinese

新实用汉语课本6:课本

New Practical Chinese Reader 6: Textbook

Xīnshíyònghànyǔkèběn6:Kèběn
Paperback

22.00 €
In stock

新实用汉语课本6:4张光盘

New Practical Chinese Reader 6: 4 CDs

Xīn shíyòng hànyǔ kèběn 6:4 zhāng guāngpán
Box incl. 4 Audio-CDs

Damaged starting at 5.00 €

新实用汉语课本5:4张光盘

New Practical Chinese Reader 5: 4 CDs

Xīn shíyòng hànyǔ kèběn 5:4 zhāng guāngpán
Box incl. 4 Audio-CDs

9.80 €
In stock